Noteikumi un nosacījumi

§ 1. Pielietošanas joma

DENIOS AG sniedz savus pakalpojumus tikai saskaņā ar turpmāk minētajiem piegādes nosacījumiem, kas ir spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī. Jūs tiem piekrītat, veicot pasūtījumu. Piegāde tiek veikta tikai ražošanas, tirdzniecības un profesionālām sabiedrībām, asociācijām, komunālo pakalpojumu un līdzīgām iestādēm.

§ 2 Piedāvājums un līguma noslēgšana

(1) Piegādes līgums tiek uzskatīts par noslēgtu, ja DENIOS AG rakstveidā apstiprina pasūtījuma pieņemšanu desmit dienu laikā vai veic piegādi. Katrs pircēja pasūtījums ir saistošs. DENIOS AG ir tiesīgs atsaukt pareizrakstības, drukas un aprēķinu kļūdas (tiešsaistes) katalogā.
(2) DENIOS AG neuzņemas nekādu iepirkumu risku. DENIOS AG ir tiesības atsaukt līgumu, ja iepriekšējā posma piegādātājs nespēj realizēt piegādi no DENIOS AG neatkarīgu iemeslu dēļ.
(3) Ja DENIOS AG nodod pasūtījumu citam, šie nosacījumi vairs nav saistoši un neuzliek nekādus pienākumus. Pieņemšanas deklarācijas vai līdzīgu pieprasījumu spēka esamība tiek apstiprināta ar DENIOS AG nosūtītu rakstisku, telefaksa vai elektronisku apstiprinājumu. Tas pats attiecas uz papildinājumiem, izmaiņām un blakus līgumiem.
(4) DENIOS AG katalogs vai produkta apraksts (piem., z. B. pakalpojumu apraksti, atsauces uz DIN standartiem, u.c.) neietver garantijas saistību uzņemšanos. Garantijas saistības tiek apstiprinātas tikai ar DENIOS AG rakstveida paskaidrojumu.
(5) Pircējam ir pienākums pieņemt sūtījumu. Ja pasūtījums netiek pieņemts, DENIOS AG ir tiesīgs atkāpties no līguma un pieprasīt zaudējumu kompensāciju, nosūtot rakstisku paziņojumu.
(6) Ierobežota laika piedāvājumi interneta veikalā ir spēkā kamēr tie ir publicēti tīmekļa vietnē. Neraugoties uz rūpīgu krājumu uzraudzību, piedāvātā prece var beigties noliktavā vēl pirms akcijas beigām. Šādos gadījumos DENIOS AG neuzņemas nekādu piegādes garantiju. Tie ir spēkā: tik ilgi, kamēr prece ir noliktavā.
(7) Standarta kataloga preču pasūtījumus iespējams (izņemot turpmāk minētos izņēmumus) anulēt bez maksas. Nav iespējams anulēt specifiski pasūtītus produktus, kas nav iekļauti mūsu standarta kataloga preču klāstā, ar darbu nesaistītus ražojumus (jebkādi konteineri, karstuma kameras/tvertnes, dzesēšanas kameras, gaisa kondicionēšanas sistēmas), kā arī jebkura veida individuāli pielāgotus pasūtījumus un piegādes par īpašajām cenām (piem., ja ir piemērota apjoma cena). Tikai izņēmuma gadījumos (tikai pēc vienošanās ar DENIOS AG) ar pasūtījumu saistīti ražojumi (jebkādi konteineri, karstuma kameras/tvertnes, dzesēšanas kameras, gaisa kondicionēšanas sistēmas) var tikt atsaukti vēlākais 5 dienas pēc pasūtījuma veikšanas, un šajos gadījumos klientam jāsedz atsaukuma maksa 15% apmērā no pasūtījuma vērtības (neatkarīgi no aktuālā ražošanas statusa) uzņēmumam DENIOS AG.

§ 3 Cenas / cenu veidošana

(1) Pamatā DENIOS AG piemēro cenas (eiro), kas pasūtījuma brīdī ir dotas aktuālajā (interneta) katalogā. Tomēr saistošā ir tā cena, ko DENIOS AG piestāda pēc pasūtījuma apstrādāšanai vai izpildot piegādi.
(2) Cena tiek norādīta (ja vien nav citādi norādīts katalogā) ar bezmaksas piegādi ieskaitot iepakošanu Vācijas teritorijā (izņemot salas). No ražotnes piegādes izrietošās transportēšanas un iepakošanas izmaksas tiks aprēķinātas un iekļautas rēķinā pēc regulārajām likmēm. Visas cenas ir norādītas ar piemērojamo pievienotās vērtības nodokli (19% jeb 7% speciālajai literatūrai) un ir derīgas piegādei uz saņemšanas vietu Vācijā.

§ 4 Piegādes un izstrādes laiks/ Riska pāreja

(1) DENIOS AG ir tiesīgs veikt daļēju piegādi vai daļēju izpildi.
(2) Piegādes un izstrādes laika kavējumi, kas radušies nepārvaramas dabas apstākļu vai no DENIOS AG neatkarīgu iemeslu rezultātā, un ietekmē izpildi vai padara to neiespējamu, piemēram, streiks, blokāde, likumu normu izmaiņas, u.c., arī tad ja tie ietekmē DENIOS AG piegādātājus vai apakšuzņēmējus, atbrīvo DENIOS AG no saistošajiem izpildes un piegādes termiņiem. Šādu apstākļu ietekmē DENIOS AG ir tiesīgs pārcelt izpildi vai piegādi līdz nepārvaramas dabas apstākļu beigām un papildus saprātīgu darbības atsākšanas periodu, vai arī atkāpties no līguma daļas, kas vēl nav tikusi pilnībā vai daļēji izpildīta.
(3) Citos gadījumos DENIOS AG ir atbildīgs par izpildes kavējumu tikai DENIOS AG piegādātāju vai citu aģentu ļaunprātīgas rīcības vai rupjas nolaidības dēļ saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem. Citos izpildes kavējumu gadījumos DENIOS AG uzņemas atbildību par radītajiem zaudējumiem 5% apmērā no piegādājamo daļu vērtības. Turpmāki pircēja prasījumi - arī pēc DENIOS AG darbības perioda beigām - tiek izslēgti. Iepriekš minētie ierobežojumi neattiecas uz atbildību par cilvēka dzīvības zaudēšanu, ķermeņa ievainojumiem vai veselības pasliktināšanos.
(4) Ja piegāde nav iespējama, pircējam ir tiesības pieprasīt zaudējumu atlīdzību saskaņā ar spēkā esošajām likuma normām. Tomēr pircēja prasība attiecas tikai uz zaudējumiem, kas radušies līdztekus piegādei vai tās vietā un izdevumu kompensāciju 5% apmērā no tām piegādes daļām, kas piegādes neiespējamības dēļ nevar tikt izmantotas. Turpmāki pircēja pieprasījumi neiespējamas piegādes rezultātā tiek izslēgti. Šis ierobežojums nav piemērojams attiecībā uz atbildību, kas jāuzņemas ļaunprātīgas rīcības, rupjas nolaidības, dzīvības zaudēšanas, ķermeņa savainojumu vai veselības pasliktināšanās gadījumos. Pircēja tiesības atkāpties no līguma netiek ietekmētas.
(5) Klientam ir jāuzņemas riski sākot ar brīdi, kad sūtījums tiek nodots transporta uzņēmumam vai arī tiek izvests no DENIOS AG noliktavas transportēšanas mērķiem. Ja DENIOS AG nevar garantēt nekļūdīgu piegādi, risks tiek nodots pasūtītājam līdz ar paziņojumu par transportēšanas gatavību.
(6) Piegāde tiek veikta saskaņā ar noteikumiem uzreiz pēc pasūtījuma saņemšanas vai arī pie produkta skaidri norādītajā piegādes laikā. Piegādes laika izmaiņu gadījumā pasūtītājs tiks nekavējoties informēts ar pasūtījuma apstiprinājumu vai atsevišķi nosūtītu informāciju.

§ 5 Garantija/ atbildība

(1) Iegādātajiem produktiem DENIOS AG nodrošina divu gadu garantiju pēc piegādes. Uz produktiem ar uzlīmi “5-/10-Jahre-Garantie-Logo” (5-10 gadu garantijas logo) attiecas šis pagarinātais garantijas periods. Garantija neattiecas uz kustīgajām daļām (piemēram, riteņiem, atsperēm, vārpstām), krāsojumu, patēriņa produktiem, kā arī nolietojuma un elektrodaļām. Garantijas nosacījumi prasa veikt regulāru, specializētu produkta apkopi un nepieciešamos remontdarbus. Pēc pieprasījuma mēs piedāvājam Jums ekonomisku (garantijas) apkopes līgumu, lai nodrošinātu Jūsu garantijas pieprasījumus.
(2) DENIOS AG uzņemas atbildību par DENIOS AG vai jebkura pārstāvja vai aģenta ļaunprātīgu rīcību vai rupju nolaidību saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem. Papildus tam, tikai saskaņā ar Produktu drošumatbildības likumu DENIOS AG uzņemas atbildību par dzīvības zaudējumu, ķermeņa savainojumiem vai veselības pasliktināšanos, vai pamata līgumsaistību pārkāpšanu. Prasības par zaudējumu kompensāciju par pamata līgumsaistību pārkāpšanu attiecas tikai uz tipiskiem līgumiskiem, paredzamiem bojājumiem. Atbildība par zaudējumiem, kas radušies pircēja civiltiesiskajai atbildībai, piem., citu personu mantas bojājumi, tiek pilnībā izslēgta.
(3) Iepriekš minētā 2. punkta nosacījumi attiecas uz bojājumiem līdztekus piegādei un bojājumiem piegādes laikā, neatkarīgi no juridiskā pamatojuma, un tieši attiecībā uz defektiem, līgumsaistību pārkāpšanu ļaunprātīgas rīcības vai nolaidības rezultātā. Tas attiecas arī uz prasību atlīdzināt izdevumus.
(4) DENIOS AG nav atbildīgs par piegādes laikā ciestiem defektiem tai precei, ko tas saņem no trešajām pusēm un nemainītu nogādā pircējiem; atbildība ļaunprātīgas rīcības vai nolaidības gadījumos paliek spēkā.
(5) Vācijas Tirdzniecības kodeksa (HGB) § 377 ir spēkā.
(6) Saskaņā ar attiecīgi apkopotiem un pamatotiem paziņojumiem par defektiem DENIOS AG pēc izvēles veiks defektu novēršanu vai detaļu nomaiņu. Ja turpmākā izpilde ir neveiksmīga divas reizes, pircējam ir tiesības lauzt līgumu vai pieprasīt pirkuma maksas samazināšanu.

§ 6. Īpašumtiesību saglabāšana

(1) Produkti paliek DENIOS AG īpašumā līdz visas no sadarbības izrietošās prasības pret pircēju ir izpildītas un papildus visi parāda maksājumi ir veikti, kas pienākas DENIOS AG saskaņā ar sadarbības attiecībām ar pircēju.
(2) Īpašumtiesības tiek saglabātas arī gadījumos, kad DENIOS AG prasības ir ietvertas regulārajā rēķinā un atlikums ir noņemts un apstiprināts.
(3) Pircēja prasījumi no rezervēto produktu tālākpārdošanas pāriet DENIOS AG īpašumā, kopā ar visām garantijām, ko pircējs ir iegādājis piešķirtajiem prasījumiem. Tie tiek izlietoti tādā pašā mērā kā rezervētās preces.
(4) DENIOS AG var atkāpties no pirkuma līguma vai kādas pirkuma līguma daļas, nosūtot rakstisku paziņojumu, gadījumos, ja pircējam iestājas maksātnespēja, tam radušās parādsaistības, tiek pārtraukti maksājumi vai arī pircējs ir iesniedzis maksātnespējas atzīšanas pieprasījumu. Atteikuma tiesības ir jārealizē līdz maksātnespējas procedūras uzsākšanai. Pircējam ir nekavējoties jāinformē DENIOS AG par maksātnespējas, parādsaistību rašanos vai maksājumu pārtraukšanu. DENIOS AG var aizliegt rezervēto produktu tālākpārdošanu, apstrādi un transportēšanu. Maksātnespējas likuma noteikumi paliek spēkā.

§ 7. Samaksa

(1) Ja nav citādi noteikts, DENIOS AG piestādīto rēķinu apmaksas termiņš ir 30 dienas no rēķina izrakstīšanas datuma. Ja maksājums tiek veikts 10 dienu laikā no rēķina izrakstīšanas datuma, DENIOS AG piemēro 2% atlaidi no produktu vērtības. Pēc 30 dienu samaksas termiņa beigām, klientam rodas parādsaistības.
(2) DENIOS AG ir tiesīgs vispirms segt uzkrāto parādu, neņemot vērā aktuālos pasūtītāja pamata maksājumus un informēt klientu par maksājumu veikšanas veidu. Ja ir jau uzkrājies līgumsods, DENIOS AG ir tiesīgs vispirms segt līgumsodu, tad procentus un pēc tam pamata maksājumus.
(3) Ja pasūtītājam radušās parādsaistības, DENIOS AG ir tiesīgs aprēķināt soda procentus, lai novērstu turpmāku zaudējumu rašanos.

§ 8. Izmaiņas / kļūdas

DENIOS AG patur tiesības jebkurā laikā veikt produktu konstrukcijas izmaiņas. Tas tomēr nenozīmē atbildību veikt attiecīgas izmaiņas arī jau piegādātajiem produktiem. Uzņēmums patur tiesības uz cenu izmaiņām, modeļu izmaiņām, kļūdām un drukas kļūmēm.

§ 9 Atgriešanas politika - iepērcies neriskējot

Pie DENIOS Jūs iepērkaties neriskējot. Pie spēkā esošā 30 dienu atgriešanas perioda (sākot ar piegādes datumu) Jūs varat atgriezt preces, kas Jums varbūt nav iepatikušās. Informē mūs par atgriešanas pieprasījumu un mēs parūpēsimies par preču nogādi atpakaļ. Rēķins tiks nekavējoties anulēts ar kredīta ierakstu.

Atpakaļatgriešana var tikt īstenota, ja precēm nav lietojuma pazīmju un tās ir oriģinālajā iepakojumā. Šajā gadījumā risku un transportēšanas izmaksas uzņemas pasūtītājs.

Šis atgriešanas nosacījums neattiecas uz specifiski pasūtītus produktus, kas nav iekļauti mūsu standarta kataloga preču klāstā, ar darbu nesaistītus ražojumus (jebkādas glabātavas, konteineri, karstuma kameras/tvertnes, dzesēšanas kameras, gaisa kondicionēšanas sistēmas), kā arī jebkura veida individuāli pielāgotus pasūtījumus un piegādes par īpašajām cenām (piem., ja ir piemērota apjoma cena).

§ 10. Datu saglabāšana un apstrāde

Lai rīkotos saskaņā ar mūsdienu prasībām tirdzniecības uzņēmumiem, mēs saglabājam un atbilstoši apstrādājam mūsu klientu personas un uzņēmumu datus.

§ 11 Jurisdikcija/ izpildes vieta

Jebkura veida līgumattiecību jurisdikcija ar tirgotājiem attiecībā uz tiesvedības procesiem ir Bad Oeynhausen.

§ 12 Piemērojamās likumu normas

Visas juridiskās attiecības starp DENIOS AG un klientiem un šos Noteikumus un nosacījumus regulē tikai Vācijas Federatīvās Republikas tiesību normas. Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem - CISG - netiek piemērota.

§ 13. Nobeiguma nosacījumi

Ja kāds no šo Noteikumu un nosacījumu pantiem vai jebkura cita līguma pantiem zaudē spēku, pārējie panti joprojām paliek spēkā. Uzņēmums patur tiesības uz cenu izmaiņām, modeļu izmaiņām, kļūdām un drukas kļūmēm un iestatījumu kļūmēm.

Jūsu apmierinātība

Mūsu svarīgākais mērķis ir lai Jūs būtu apmierināts ar DENIOS darbību kā klients. Ja tomēr "kaut kas nav īsti lāgā", lūdzu, sazinieties ar mums. Kopā mēs noteikti radīsim apmierinošu risinājumu.